IPS-projektet 2018

Missbruksbehandlingen integreras med arbetsrehabiliteringen och en gemensam planering görs utifrån de mål som deltagaren sätter upp.

IPS-projektet för unga vuxna med missbruksproblematik är ett individinriktat projekt med kunskapsfokus. Inom IPS-projektet 2018 integreras missbruksbehandling med arbetsrehabilitering i syfte att stödja deltagaren både i sin rehabiliteringsprocess och vägen mot arbete eller studier. Alla i teamet runt deltagaren jobbar med en gemensam planering utifrån de mål som deltagaren satt upp. Deltagaren får också stöd i att behålla ett arbete eller få stöd i sina studier.

Projektets syfte är att utveckla metoden, Individual Placement and Support (IPS), för personer där drogberoende utgör ett hinder för att kunna börja arbeta eller studera. Metoden, IPS, rekommenderas av Socialstyrelsen för denna specifika målgrupp. Implementeringen i ordinarie verksamhet ska vara avslutad den 1 januari 2019.

Målgrupp

Projektet riktar sig till personer mellan 18 och 35 år, med beroendeproblematik och som har behov av arbetsrehabilitering för att kunna börja arbeta eller studera. Sedan maj i år tas även kvinnor över 35 år emot för att uppnå en jämnare könsfördelning.

Anmälan av deltagare

Deltagarna remitteras i första hand av kommunens missbruksenhet, men deltagare kan även komma från exempelvis MIA Södertälje. Vid intresse att delta kontaktar individens handläggare inom kommunen IPS-projektet.

Mål

Huvudsyftet med projektet är att utveckla kunskapen om IPS samt att tillämpa metoden för unga vuxna med beroendeproblematik. Kunskap om beroendeproblematik/missbruk ska öka inom Enheten för Arbetsrehabilitering och andra medaktörer i projektet. Teoretisk och praktisk kunskap om IPS ska etableras inom missbruksöppenvården. Högre kvalitet då missbruksbehandling och arbetsrehabilitering synkroniseras. 30 deltagare ska få stöd i arbete eller studier enlig IPS-modellen under projekttiden (2018). Minst 40 procent av deltagarna ska vara kvinnor.

Samverkanspartners

Södertälje kommun; Enheten för Arbetsrehabilitering i samarbete med missbruksenheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.