Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet

 ”Insatser till personer med samsjuklighet måste bli mer personcentrerade och hänga ihop bättre och jag ser fram emot att samarbeta med såväl brukare som huvudmän och profession” så sa utredaren och dagens föreläsare Anders Printz i samband med starten av utredningen.

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Idag vilar ansvaret för behovsgruppen på flera huvudmän.

Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för att barn och vuxna med allvarliga beroendeproblem och samtidig psykisk ohälsa ska kunna få en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor i hela landet. Det omfattar såväl medicinska som psykiatriska och sociala insatser.

Under föreläsningen sammanfattar Anders Printz utredningens inriktning och de förslag utredning avser att lägga.

Här kan du läsa mer om utredningen via regeringens hemsida: Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd – Regeringen.se

Webbinariet arrangeras av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem