Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Om oss

Det övergripande målet med Samordningsförbundets verksamhet är att samhällets resurser används på ett smartare och mer effektivt sätt samt att individer i behov av samordnat stöd fångas upp. Samordningsförbundet i Södertälje bildades 30 november 2005 och var ett av de första samordningsförbunden i landet efter att FINSAM-lagen tillkommit 2003.

Varför Samordningsförbund?

Förbundets medlemmar erbjuder stöd och insatser som är tillräckliga för flertalet av medborgarna. För de individer som har en mer komplex problematik och där fler myndigheter behöver bli inblandade upplevs ofta en brist på samordning. För dessa individer kan myndighetsgränserna eller ”stuprören” innebära förlängda rehabiliteringsprocesser, personligt lidande eller ekonomiska konsekvenser. Förbundet har en helhetssyn på våra medlemmars och medborgares behov och skapar förutsättningar för att täcka glappet och förhindra att någon “faller mellan stolarna”.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), FINSAM, ger oss möjlighet att gemensamt utveckla metoder och arbetssätt för personer som har behov av samordnat stöd. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheterna och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. Läs mer om Finsam och ta del av Film om Finsam  (Youtube).

Arbetet sker lokalt, regionalt och nationellt

Förbundet erbjuder mötesplatser och kunskapsdialoger för medlemmarna genom samverkans forum inom områden som t.ex. unga som varken arbetar eller studerar, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och andra lokala samverkansgrupper. Vidare finansieras kortare metodutvecklande insatser samt längre samverkansinsatser där medlemmarna arbetar tillsammans.

Förbundet samverkar även med andra aktörer lokal t.ex. lokala företag, folkhögskolor, bildningsförbund, olika samfund och föreningar. När det gäller Arbetsintegrerande sociala företag, samarbetar förbundet med Coompanion. Vår strävan är att kunna fortsätta detta arbete och utveckla nya samarbeten.

Samverkan i länet

Vi har ett nära samarbete med övriga samordningsförbund i länet, för vidare information om respektive förbund besök www.finsamstockholmslan.se.

Under perioden 2017-2022 samverkade sex av länets förbund genom MIA – Mobilisering inför arbete , som delfinansierades av Europeiska socialfonden, ESF.

För slutrapport MIA (länk).

I Lumena och Conecto projekten kommer sju av samordningsförbunden i Stockholms län, med medfinansiering från europeiska socialfonden (ESF), att gå samman för en mer tillgänglig och inkluderande välfärd i Stockholm. Kompetensutvecklingsprojektet Conecto pågår till  december 2024. Lumena, som kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer, pågår till början av 2026.

Mer information om Lumena och Conecto (länk).

Nationell samverkan

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, är en intresseorganisation som samlar flertalet förbund i landet, däribland Samordningsförbundet i Södertälje.

NNS ansvarar för instrumentet Indikatorerna. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Våra medlemmar är:

 

                             

                              

Print
Skip to content