Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Deklaration för en stark demokrati

Vi fokuserar vårt arbete för att stärka demokratin och uppmärksammar demokratins 100-årsjubileum.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar vi oss att ytterligare förstärka arbetet med att synliggöra människors behov och öka tillgången till samordnade insatser oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, privatliv eller social bakgrund.

Deklarationen för en stark demokrati

Inom ramen för deklarationen åtar sig Samordningsförbundet i Södertälje att tillsammans med övriga förbund som ingår att:

  • Aktivt sprida kunskap och medvetenhet om gemensamma och aktuella samverkansområden och ämnen som jämställdhet, likabehandling samt icke-diskriminering

 

  • Vara drivande i arbetet med att skapa ett öppet och respektfullt samtalsklimat och en tillitsfull arbetskultur som kännetecknas av medmänsklighet.

 

  • Fortsätta verka för att arbetet i de finansierade samverkansinsatserna genomsyras av jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering.

 

  • Synliggöra när/om någon missgynnas utifrån ogrundade föreställningar, missgynnande mönster och handlingar eller ojämlika förhållanden som identifieras genom arbetet i de finansierade insatserna.

 

  • Synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av personer som inte är vita.

 

  • Stärka medborgarnas inflytande och delaktighet i utformningen av finansierade insatser och Samordningsförbundets behovsanalyser.

 

  • Kravställa att även upphandlade aktörer såsom leverantörer av arbetsträningsplatser, utvärderare och föreläsare aktivt verkar för inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering.

 

  • Fortsätta med aktiva åtgärder utifrån vart och ett av de sju diskrimineringsgrunderna och låta dem ta plats på egna villkor i utvecklingsarbetet genom Samordningsförbundets samtliga insatser.

 

Vi genomför under hösten specifika och riktade aktiviteter för att uppmärksamma demokratins 100-års jubileum som till exempel att ytterligare prioritera demokratifrågorna om våld i nära relation och rasism.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content