Myndighetsgemensamt team

En struktur för samverkan över myndighetsgränserna med fokus på helhetslösningar utifrån vad personen behöver och för att förhindra rundgång.

Genom gemensam information, planering och personens delaktighet ska teamet främja återgång och inträde i arbete eller studier.

Det myndighetsgemensamma teamet är ett resultat av det arbete som pågått inom förbundets projekt Alternativ sjukskrivning och MIA-projektet. Teamet är ett komplement när ordinarie insatser och samverkan är prövade och inte fungerar eller räcker till.

Teamet möts en dag varannan vecka.

Målgrupp

Personer som kan vara aktuella för det myndighetsgemensamma teamet är i åldern 16 – 66 år och som behöver samordnat och/eller fördjupat stöd och när ordinarie insatser och samverkan är prövade.

Prioriterade inom målgruppen:

  • Personer vars ärenden går runt i systemet
  • Personer som varit sjuka lång tid
  • Personer som står långt från arbetsmarknaden
  • Personer med nedsatt arbetsförmåga där hinder inte enbart är medicinska utan mer av social och/eller språklig karaktär.
  • Personer som upplever sjukdom men som inte har rätt  till ersättning från Försäkringskassan och inte klarar av att vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Mål

  • Involvera medborgaren i sin process för att främja återgång och inträde i arbete/studier.
  • Hitta gemensamma lösningar utifrån möjliga vägar fram.
  • Främja ökad kunskap och förståelse för verksamheternas ansvar och uppdrag för att skapa bättre och tydligare flöden, arbetsgång och  processer.
  • Stödja handläggaren för fortsatt planering
  • Identifiera brister i samverkan runt  målgruppen

Samverkansparter

Representanter i det myndighetsgemensamma teamet kommer från de huvudmän som är medlemmar i Samordningsförbundet i Södertälje.

Anmälan av deltagare

För att aktualisera en person i det myndighetsgemensamma teamet behöver du som remittent, professionell (t ex. handläggare) informera personen om teamet och ta ett gemensamt beslut med personen om att gå vidare i processen. Därefter behöver du som remittent kontakta teamets representant i din verksamhet för ett beslut om aktualisering.

Utvärderingsrapport

Under perioden 1 september 2021 till sista augusti 2022 har Liv Nordström, doktorand Mälardalens universitet, följt teamets arbete i syfte att dokumentera och genomföra en lärande utvärdering. Utvärderingsrapporten sammanfattar den information som samlats in, samt de reflektioner och lärdomar som gjorts under året.

Print

Kontakt

Daniel Wrede

Samordnare och representant för Arbetsförmedlingen

Paul Lindroos

Representant för Luna och Tallhöjdens vårdcentral

Nadine Gergi

Representant för Arbete och försörjning, Södertälje kommun

Pontus Maltéus

Representant Psykiatricentrum Södertälje

Liv Nordström

Processtöd Myndighetsgemensamt team