Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Förbundet önskar God Jul och Gott Nytt År!

Tillsammans gör vi skillnad!

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheterna och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

2022 går mot sitt slut och förbundschef Micaela Magnusson bjuder in dig till en stunds läsning om hur vi tillsammans bidrar till ett mer inkluderande samhälle genom Samordningsförbundets arbete.

I slutet av 2021 påbörjade vi en behovskartläggning, en förstudie för framtida finansiering och stöd från förbundet, samt en utvärdering av det myndighetsgemensamma teamet. Båda har baserats på intervjuer med medarbetare och chefer hos förbundets medlemmar samt medborgare i Södertälje. Båda projekten färdigställdes under 2022 och utgör en bra grund för vårt utvecklingsarbete för 2023.

Förbundet vill arbeta inkluderande, främjande och förebyggande och startade som ett led i det upp en lokal pilot i ett nationellt projekt med Nationell Samordnare för Agenda 2030. Genom det utvecklingsarbetet vill vi tillsammans med Södertälje kommun och unga personer boende i Södertälje utforska ett proaktivt och främjande system för ungas välbefinnande och tilltro till sin egen förmåga.

Efter många turer och mycket förankringsarbete blev det äntligen dags att erbjuda en kunskapssatsning i BIP. Under hösten har därför BIP varit i fokus då förbundet erbjudit medarbetare och chefer hos förbundets medlemmar utbildning och stöd för implementering av BIP-studiens resultat. BIP är både i Danmark och internationellt den hittills mest omfattande vetenskapliga studien som undersökt vad som faktiskt gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier.

BIP-studien har också visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som ger bäst resultat och därför lämpar sig metoden särskilt bra för verksamheter som bedrivs i samverkan.

MIA som pågått sedan 2017 och gett stöd till 3500 personer i Stockholms län och 595 i Södertälje avslutas till årsskiftet. Det är många år av lärande, utveckling och ökad samverkan. Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av samordnat stöd, skulle börja arbeta, studera eller få bättre förutsättningar att ta del av ordinarie arbetsmarknadsinsatser.

MIAs resultat är goda, inte bara har många människor börjat arbeta eller studera, många har också uttryckt att de fått tillbaka tron på sig själva och fått en ny mening med livet. Stora delar av MIA Södertälje implementeras. Bland annat inom arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun, där nya arbetssätt medför att man där kan ta om hand och ge samordnat stöd till personer med försörjningsstöd. Slutrapport för MIA Vidare redovisas i februari, men en populärversion finns att läsa här.

Även under 2022 har ökad upptäckt av våld varit prioriterat. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas. Samordningsförbundet fortsätter att arbeta för att stödja våra medlemmar i uppdraget om ökad upptäckt av våld. Genom att systematiskt ställa sju frågor om våld i de insatser som förbundet finansierar har både våldsutsatthet och våldsutövande upptäckts.

Nästa år ser vi fram emot att jobba vidare enligt den verksamhetsplan som förbundets styrelse antagit för 2023. Vi kommer också ingå i två ESF- projekt; ett länsgemensamt kompetensutvecklingsprojekt för medarbetare, och ett där vi tillsammans med övriga samordningsförbund i länet kommer att erbjuda och utveckla individuellt, samordnat stöd mot arbete eller studier för unga och vuxna.

Tack för ditt bidrag till samverkan och ett särskilt tack till alla som bidragit med värdefull kunskap till vårt utvecklingsarbete genom att delta i intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar.

Vi vill önska dig en god och vilsam jul och ett gott nytt år!

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content