Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Samverkan för fler i arbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv

En förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF).

 

 

 

 

 

 

 

Coompanion Stockholmsregionen samverkar bland annat med förbundet i en förstudie som ska undersöka arbetsgivares drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa. Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för ett nytt arbetssätt som dels stödjer och underlättar för företag att skapa arbetsträning och sysselsättningstillfällen för personer som varit arbetslösa länge. Och dels gör det möjligt att kvalitetssäkra arbetsträningsprogram för deltagarna.

Vi ställde några frågor om förstudien till Eric Edung, företagsrådgivare och affärsutvecklare för Coompanion i Södertälje och i förbundets finansierade insats Socialt företagande och hans kollega Maria Aziz, verksamhetschef på Coompanion Stockholm och som projektleder förstudien:

Vad hoppas ni att förstudien ska kunna svara på?

Vår förhoppning är att vi får en större förståelse för arbetsgivarens situation och vad man kan göra för att underlätta för dem att anställa långtidsarbetslösa, säger Eric Edung.

Maria Aziz, projektledare

Maria Aziz hoppas förstudien ska ligga till grund för förbättringsåtgärder som syftar till att dels etablerade företag i ökad grad ska kunna och vilja anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och dels underlätta för alla de som arbetar med att minska andelen långtidsarbetslösa.

Båda hoppas att förstudien kan bidra till att belysa arbetsgivarens situation när det gäller inkluderandet av personer som varit utan arbete en längre tid:

Eric Edung, affärsutvecklare och företagsrådgivare

Det finns väldigt mycket forskning som belyser den arbetslöses situation, sociala- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dess effekter samt några få rapporter som berör arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Men det saknas grundläggande studier som belyser arbetsgivarens situation, deras drivkrafter, inställning, kunskap och erfarenhet med att inkludera personer som är långtidsarbetslösa i Sverige.

Vi vill därför försöka ringa in vad som skulle kunna öka antalet etablerade företags benägenhet och förutsättningar att anställa eller ta emot arbetstränande unga och vuxna, vilket skulle öppna upp arbetsmarknaden för dem.

Tillvägagångssätt

Förstudien sker i olika faser. Den första handlar om genomgång av tillgängliga rapporter inom området. I nästa fas kommer intervjuer att göras med personer som arbetar med långtidsarbetslösa, som t ex Arbetsförmedlingen, Jobbtorget, Arbetsmarknadsenheten inom kommunen (Arbete och Försörjning), Samordningsförbundet i Södertälje, bemanningsföretag som är fokuserad på långtidsarbetslösa, ASF etc. I den sista fasen kommer intervjuer att göras med arbetsgivare för etablerade företag.

Är det några parter ni särskilt vill nå ut till under förstudiens gång?

– Vi ser gärna att företagare/arbetsgivare tar kontakt med oss för en intervju om man så önskar! 

Förstudien ska vara klar i mitten av juli och rapporten blir tillgänglig någon gång under hösten.

Förbundet återkommer närmare när förstudierapporten presenteras. För mer information om förstudien kan du kontakta: eric.edung@coompanion.se eller maria.aziz@coompanion.se.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content