Alternativ till sjukskrivning

En insats som utvecklar den lokala samverkan kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

”Alternativ till sjukskrivning” i Södertälje är tänkt att leda till ett nytt lokalt arbetssätt på området. Syftet är att förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt att samarbetet och den förbättrade processen hålls i och blir långsiktigt hållbar. Detta för att individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska få rätt stöd och förbättrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Individer med komplexa behov sjukskrivs ibland på fel grunder vilket får som konsekvens att de bollas runt och hamnar i utanförskap och passivitet. Det finns alternativ och komplement till sjukskrivning som hjälper individen i sin rehabilitering men professionella behöver kunskap och kontaktvägar för att hitta rätt.

Projektmål

En modell ska utarbetas för arbetet i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen där given samverkan mellan parterna med tydlig struktur ingår. Med upparbetade kontaktvägar, bra kommunikation och kontinuerligt kunskapsutbyte. Övergripande mål är att berörd personal hos respektive part ska ha god kännedom om respektive parts ansvar och roll på sjukskrivningsområdet.

Samordningsförbundet driver arbetet.

 

Våra insatser

Våld i nära relationer

Samordningsförbundet bedriver en pilot inom ramen för projektet Stoppa Våldet och utbildningsinsatser för tidig upptäckt av våld. Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation och prova hur samordningsförbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser för våldsutsatta.

Läs mer