Alternativ till sjukskrivning

En insats som utvecklar den lokala samverkan kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

”Alternativ till sjukskrivning” i Södertälje är tänkt att leda till ett nytt lokalt arbetssätt på området. Syftet är att förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt att samarbetet och den förbättrade processen hålls i och blir långsiktigt hållbar. Detta för att fler sjukskrivna med samordnade rehabiliteringsbehov får rätt stöd i rätt tid och förkortar sin tid i sjukskrivning och offentlig försörjning samt upplever en bättre hälsa.

Individer med komplexa behov sjukskrivs ibland på fel grunder vilket får som konsekvens att de bollas runt och hamnar i utanförskap och passivitet. Det finns alternativ och komplement till sjukskrivning som hjälper individen i sin rehabilitering, men professionella behöver kunskap och kontaktvägar för att hitta rätt.

Processtöd för dialogmöten

Inom ramen för projektet finansierar Samordningsförbundet en processledare som samordnar och faciliterar uppstarten av ett chefsnätverk i Södertälje under perioden april 2022 till december 2022. Nätverket består av verksamhetschefer/enhetschefer/ och samordnande roller från vården, Försäkringskassan, kommun och Arbetsförmedlingen. Avsikten är att nätverket träffas två gånger per år för strukturerade dialogmöten som kan skapa samsyn och klargöra eventuella hinder i sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsfrågor. Inga enskilda ärenden kommer att diskuteras i nätverket.

Bakgrunden till initiativet är de utmaningar som fångats in lokalt, att människor hamnar i glapp mellan myndigheter, att myndigheter och vård ger olika information till patienten och att samtyckesfrågor och svårigheten att nå varandra hindrar samverkan. Sektorsindelningen har många fördelar, men det finns också en del utmaningar, däribland förmågan till helhetssyn och svårigheter att förstå varandras utgångspunkter och perspektiv.

Chefsnätverket har till uppdrag att:

  • Bidra till ökad kunskap om varandras uppdrag och roller kopplat till sjukskrivningsprocessen.
  • Bidra till ökad förståelse mellan olika offentliga aktörer kring sjukskrivna personer med samordnade rehabiliteringsbehov.
  • Uppmärksamma hinder och utvecklingsbehov för förbättrad samverkan kring sjukskrivna.

Processledaren har i uppdrag att:

  • Vara sammankallande och processleda chefsnätverket.
  • Omvärldsbevakning.
  • Ta fram en implementeringsplan med förslag på hur samverkan kring sjukskrivna kan se ut på lång sikt.
  • Följa upp att medlemmarna följer det som överenskommits på dialogmötena.
  • Fånga upp hinder i samverkan och utvecklingsområden att jobba vidare med.

Projektmål

Övergripande mål är att berörd personal hos respektive part ska ha god kännedom om respektive parts ansvar och roll på sjukskrivningsområdet.

Samordningsförbundet driver projektet.

 

Våra insatser