Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Tjänstedesign

Ett stöd i användardrivet arbetssätt som ska bidra till effektivare insatser, så att fler medborgare kommer ut i arbete.

Syftet med stödet är att öka kunskapen och förmågan hos samordningsförbunden och dess medlemmar att utveckla nya och befintliga insatser tillsammans med insatsernas deltagare utifrån metoden tjänstedesign.

Målgrupp

Samverkansparter och medlemmar tillsammans med förbundets målgrupper.

Mål

Att öka användandet av metoden tjänstedesign för att hitta effektivare och mer behovstroget stöd som bidrar till att fler medborgare kommer i arbete. Att samverkansparter och medlemmar har kunskap om tjänstedesign och kan arbeta med metoden på egen hand.

Agenda 2030 - Nu börjar vi med barnen!

Med start 2022 har Samordningsförbundet finansierat tjänstedesigners som arbetat med att ta fram förslag på förebyggande och främjande åtgärder för att motverka psykisk ohälsa och skolfrånvaro hos unga personer. Arbetet var ett initiativ från förra regeringen och dess samordnare för Agenda 2030, och bedrevs genom åtta lokala piloter i Sverige – varav Södertälje varit ett pilotprojekt. I arbetet involveras bland annat unga inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och unga deltagare i insatsen Alis.

Under 2023 har vi testat mindre experiment och koncept på plats i Södertälje kommun med fokus på det positiva som finns i ungas liv och främjande insatser. Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa och projektet ”Nu börjar vi med barnen” har varit ett utforskande arbete tillsammans med unga för att bättre förstå hur deras liv ser ut och hur vi kan förebygga psykisk ohälsa hos unga.

Syftet med projektet har varit att ta fram målbilder tillsammans med unga samt testa och utveckla flera enklare prototyper tillsammans med unga som kan bidra till ungas välmående.

Resultatet som projektet har levererat under året är intervjuer och workshops med ett 30-tal unga personer, med personer som möter unga, framtagning av målbilder tillsammans med unga, utveckling av två olika samtalsstöd som kan överbrygga gapet mellan barn och vuxna och skapa bättre dialoger och förståelse av ungas liv, tester och utvärdering av samtalsstödet, spridningskonferens i Södertälje samt nationellt.

Både samtalsstödet och samtalsguiden har utvecklats för att skapa en bättre dialog mellan unga och vuxna, samt öka individens delaktighet och tilltro till den egna förmågan. Förhållningssättet ska genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med unga.

Samtalsstödet har tack vare det nationella samarbetet med Agenda 2030 fått ett starkt intresse från flera verksamheter i Södertälje, i Region Stockholm och även utanför regionen, bland annat i Region Värmland, Region Örebro och Region Västernorrland. Stöden kommer utvecklades vidare inom ramen för ett samarbete mellan region Stockholm och Samordningsförbundet för att sedan spridas inom och utanför regionen.

Målbilderna, som tagits fram tillsammans med unga, beskriver inte några konkreta förslag utan visioner för hur skola, hälso-och sjukvården och socialtjänsten bör fungera och bemöta unga.

Rapporter

Samtalsstöd Unga Vuxna

Samtalsguide skolor

Samtalsstöden är anpassade för utskrift i A3. 

Print

Kontakt

Micaela Magnusson

Förbundschef

Skip to content