Tjänstedesign

Ett stöd i användardrivet arbetssätt som ska bidra till effektivare insatser, så att fler medborgare kommer ut i arbete.

Syftet med stödet är att öka kunskapen och förmågan hos samordningsförbunden och dess medlemmar att utveckla nya och befintliga insatser tillsammans med insatsernas deltagare utifrån metoden tjänstedesign.

Målgrupp

Samverkansparter och medlemmar tillsammans med förbundets målgrupper.

Mål

Att öka användandet av metoden tjänstedesign för att hitta effektivare och mer behovstroget stöd som bidrar till att fler medborgare kommer i arbete. Att samverkansparter och medlemmar har kunskap om tjänstedesign och kan arbeta med metoden på egen hand.

Mer om tjänstedesign

Våra insatser

Våld i nära relationer

Samordningsförbundet bedriver en pilot inom ramen för projektet Stoppa Våldet och utbildningsinsatser för tidig upptäckt av våld. Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation och prova hur samordningsförbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser för våldsutsatta.

Läs mer