Alis

Riktar sig till unga vuxna med svårigheter och som behöver stöd tidigt i vuxenlivet.

Alis syftar på det latinska ordspråket Alis volat propriis, på svenska ”Hon flyger med egna vingar.”

Alis riktar sig till personer som går ut gymnasiet med behov av extra stöd för att få ett arbete eller påbörja studier. Insatsen erbjuder vägledning och stöd genom en mentor. Mentorns roll är att stödja och vägleda deltagaren att ta sig förbi hinder för att få eller behålla arbete t ex. genom att följa upp en praktikplats eller följa med till Arbetsförmedlingen och vid behov vägleda till andra insatser.

Projektet kan även erbjuda ett antal platser hos en arbetskonsulent för individuellt stöd till arbete eller studier utifrån IPS-metoden. IPS, Individual placement and support, syftar till att ge individen ett stöd i att finna, få och behålla ett arbete.

Målgrupp

Personer mellan 18 och 19 år som går ut gymnasiet med ett identifierat behov av stöd för att kunna få eller behålla ett arbete/studier alternativt vid behov vägleda till ordinarie insatser inom kommunen eller arbetsförmedlingen. Personerna ska vara folkbokförda i Södertälje kommun.

Under 2018 kommer personer födda 1999 att kunna påbörja deltagande. Under 2019 kommer personer födda 2000 att kunna påbörja deltagande. Under 2020 kommer personer födda 2001 att kunna påbörja deltagande.

Anmälan av deltagare

Deltagare kan komma till projektet via handläggare för aktivitetsersättning på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingens handläggare för unga eller via gymnasieskolornas elevhälsa. Intresseanmälan görs via Karin Karlberg, se kontaktuppgifter.

Mål

Alis ska söka upp sammanlagt 50 personer födda 1999 (under 2018) i behov av stöd och ge vägledning i form av mentorskap. Av dessa ska IPS erbjudas till 20 nya personer.

Alis ska även påbörja insamlingen av de ungas egna erfarenheter och behov till ett kunskapsunderlag för projektets fortskridande och framtida insatser samt påbörja utbildningsinsatser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och bemötande till samverkande myndigheter.